STANOVY
občanského sdružení
S.O.S. Děti Kambodži

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 1. Název sdružení je: „S.O.S. Děti Kambodži“ (dále jen „sdružení“).
 2. Sídlem sdružení je adresa: Švabinského nábřeží 1716/57, Kroměříž 767 01.
 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky – celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
 4. Charakter sdružení – sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují občané České republiky, kteří chtějí poskytovat finanční prostředky a obecně prospěšné činnosti v oblasti péče o kambodžské děti a mladé lidi – péče zaměřená na zajištění základních potřeb dětí, mladých lidí – jídlo, ošacení, ubytování, vzdělávání.

čl. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:
 • zlepšení životních podmínek kambodžských dětí a mladých lidí ve věku od 0 do 20 let a to vždy s respektováním místní situace a podmínek, z nichž dítě vychází. Druh pomoci se může dle potřeby měnit a vždy zacílit na aktuální potřeby dítěte – stravování, ošacení, vzdělávání, ubytování, umístění do pěstounských rodin vybraných a vytipovaných dobrovolníky žijícími či pobývajícími vždy určitý čas v Kambodži, přičemž finanční pomoc dětem v těchto rodinách bude vázána vždy na tyto děti a jejich potřeby.

čl. III
Náplň a formy činnosti

 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
 2. Hlavním formou dosahování cílů sdružení je:
  • vyhledávání potřebných dětí a mladých lidí, zprostředkování finančních prostředků potřebným dětem, mladým lidem a institucím (škola);
  • poskytování finančních příspěvků ve výši nutné na zajištění základních potřeb kambodžských dětí, mladých lidí a poskytování obecně prospěšných činností v oblastech;
  • monitorování situace dítěte, mladého člověka a využití poskytnutých finančních příspěvků;
  • kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl pomoc dětem v nouzi;
  • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;
  • osvětová činnost;
  • další formy a konkretizaci činnosti v případě potřeby stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba, fyzická osoba ve věku od 8 let.
 2. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas výboru.
 3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 4. Členství zaniká:
  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
  • rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
  • nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
  • úmrtí, zánikem právnické osoby – člena sdružení, zánikem sdružení.
 5. Člen má právo:
  • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
  • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.
 6. Člen má povinnost:
  • dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli sdružení (svou činností naplňovat cíle sdružení).
 7. Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky.

čl. V
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
 • členská schůze;
 • výbor a předseda sdružení;
 • revizor sdružení.

čl. VI
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se minimálně jednou za rok.
 2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce informuje všechny členy o realizované neusnášeníschopné členské schůzi, o aktuální situaci sdružení včetně finančního hospodaření, o případných změnách a návrzích korespondenčně. Všichni členové občanského sdružení mají právo se vyjadřovat k situaci sdružení, o změnách, návrzích korespondenčně hlasovat. Součástí korespondenčního hlasování musí být datum, kdy bude toto hlasování ukončeno. Případné změny a návrhy jsou výborem následně přijaty v časové lhůtě 14ti dnů od uzavření korespondenčního hlasování, pokud tyto nové návrhy a změny korespondenčně podpořila nadpoloviční většina členů občanského sdružení. O přijatých změnách a návrzích musí výbor členy svého sdružení informovat do 14ti dnů od jejich přijetí.
 3. Členskou schůzi svolá výbor sdružení a také je členská schůze svolána, požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Členská schůze:
  • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většiny všech členů sdružení;
  • volí výbor sdružení a revizora;
  • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
  • rozhoduje o vyloučení člena;
  • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
  • stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.

čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 1. Výbor sdružení je tříčlenný až pětičlenný, jeho funkčním obdobím jsou 2 roky. Výbor může ze svého středu zvolit předsedu sdružení (ten může být volen i přímo členskou schůzí). Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (to pro výbor o sudém počtu přítomných/všech členů).
 2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení:
  • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
  • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti, výroční zpráva.
 3. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

čl. VIII
Revizor sdružení

 1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím jsou dva roky.

čl. IX
Zásady hospodaření

 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty, členské příspěvky a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti,která je v souladu s cíli sdružení – osvětováčinnost, publikování. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X
Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.